Ngân hàng cấu trúc tiếng Anh thông dụng

Đây là tài liệu về những cấu trúc câu tiếng Anh thông dụng nhất. Có rấ nhiều kiểu cấu trúc câu khác nhau, bạn không thể nào nhớ hết được chúng vì vậy chúng tôi chia sẻ với các bạn tài liệu này để có thể làm hành trang của  các bạn khi học tiếng Anh

Download tài liệu tại đây

alt