Grammar Practice For Upper Intermediate Students

Grammar Practice for Upper Intermediate Students sẽ giải thích cho các bạn những phần chính trong ngữ pháp tiếng Anh và có những bài tập để cho các bạn trực tiếp thực hành. Nếu bạn sử dụng tài liệu này thì bạn sẽ thấy được khả năng tiếng Anh của các bạn thay đổi tiến bộ rõ rệt. Chúng tôi hi vọng tìa liệu này có thể giúp các bạn cải thiện khả năg tiếng Anh của mình.

Download tài liệu tại đây

alt