Danh Sách Các Nước Và Loại Giấy Tờ Được Miễn Hợp Pháp Hóa Khi Sử Dụng Tại Việt Nam

Cùng điểm qua danh sách các nước và loại giấy tờ được miễn hợp pháp hóa khi sử dụng tại Việt Nam

(Cập nhật kể từ tháng 10/2019)

Các chữ viết tắt:

HĐTTTP: Hiệp định tương trợ tư pháp
HĐLS: Hiệp định lãnh sự
CQĐD: Cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự
TTTP: Tương trợ tư pháp
CQTƯ: Cơ quan Trung ương
VQKTVH: Văn phòng Kinh tế - Văn hoá
HPH: Hợp pháp hóa
CNLS:Chứng nhận lãnh sự

 

I. Danh sách các nước và loại giấy tờ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự khi sử dụng tại Việt Nam

 

STT

Tên nước

Loại giấy tờ

Cơ quan cấp

Hướng dẫn áp dụng

1

Cộng hòa Ba Lan

Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự

CQĐD Ba Lan tại Việt Nam và CQĐD Việt Nam tại Ba Lan

Được miễn HPH/CNLS

2

Cộng hòa Bun-ga-ri

Các loại giấy tờ dân sự, hôn nhân gia đình, hình sự

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền của hai Bên

Được miễn HPH/CNLS

Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự

CQĐD Bun-ga-ri tại Việt Nam và CQĐD Việt Nam tại Bun-ga-ri

Được miễn HPH/CNLS

3

Cộng hòa Bê-la-rút

Các loại giấy tờ dân sự, hôn nhân gia đình, hình sự, lao động và thương mại (Điều 1.4)

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền của hai Bên

Được miễn HPH/CNLS

Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự

CQĐD Bê-la-rút tại Việt Nam và CQĐD Việt Nam tại Bê-la-rút

Được miễn HPH/CNLS

4

Vương quốc Cam-pu-chia

Các loại giấy tờ dân sự, hôn nhân gia đình, hình sự

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Được miễn HPH/CNLS

Giấy tờ sử dụng để giải quyết các việc kết hôn,  nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền của hai Bên

Được miễn HPH/CNLS

5

Cộng hòa Cu-ba

Các loại giấy tờ dân sự, hôn nhân, gia đình, hình sự, lao động

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền của hai Bên

Được miễn HPH/CNLS

Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự

CQĐD Cu-ba tại Việt Nam và CQĐD của Việt nam tại Cu-ba

Được miễn HPH/CNLS

6

Vương quốc Đan Mạch

Giấy tờ dùng vào việc cho nhận nuôi con nuôi

Cơ quan có thẩm quyền của hai Bên    

Được miễn HPH/CNLS

7

Vương quốc Hà Lan

Giấy tờ, tài liệu của Việt Nam đã được CNLS tại Bộ Ngoại giao Việt Nam

Cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam

Được miễn HPH (áp dụng đối với giấy tờ của Việt Nam)

8

Cộng hòa Hung-ga-ri

Các giấy tờ công hoặc giấy tờ tư có xác nhận, chứng nhận trong lĩnh vực dân sự, gia đình, hình sự và hành chính

Các cơ quan có thẩm quyền của hai Bên

Được miễn HPH/CNLS

Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự

CQĐD Hung-ga-ri tại Việt Nam và CQĐD Việt Nam tại Hung-ga-ri

Được miễn HPH/CNLS

9

Cộng hòa I-rắc

Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự

CQĐD I-rắc tại Việt Nam và CQĐD Việt Nam tại I-rắc

Được miễn HPH/CNLS

10

Cộng hòa I-ta-li-a

Giấy tờ dùng vào việc cho nhận nuôi con nuôi

Cơ quan có thẩm quyền của hai nước    

Được miễn HPH/CNLS

11

CHDCND Lào

Các loại giấy tờ dân sự, hôn nhân gia đình, hình sự

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền của hai Bên

Được miễn HPH/CNLS

Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự

CQĐD của Lào tại Việt Nam và CQĐD Việt Nam tại Lào

Được miễn HPH/CNLS

Giấy tờ sử dụng để giải quyết các việc kết hôn,  nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền của hai Bên

Được miễn HPH/CNLS

12

 Mông Cổ

Các loại giấy tờ dân sự, hôn nhân gia đình, hình sự

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền của hai Bên

Được miễn HPH/CNLS

Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự

CQĐD của Mông Cổ tại Việt Nam và CQĐD Việt Nam tại Mông Cổ

Được miễn HPH/CNLS

13

 Liên bang Nga

Các loại giấy tờ dân sự, hôn nhân, gia đình, hình sự, lao động và thương mại (Điều 1.4)

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền của hai Bên

Được miễn HPH/CNLS

Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự

CQĐD của LB Nga tại Việt Nam và CQĐD Việt Nam tại LB Nga

Được miễn HPH/CNLS

Giấy tờ do cơ quan tư pháp lập hoặc chứng thực (gồm cả bản dịch và bản trích lục giấy tờ, đã được chứng thực)

Cơ quan Tư pháp của hai Bên

Được miễn HPH/CNLS

14

Nhật Bản

Các loại giấy tờ hộ tịch dùng để kết hôn, nuôi con nuôi, nhận cha mẹ con

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền của hai Bên

Được miễn HPH/CNLS

15

CH Pháp

Giấy tờ dùng cho việc nhận nuôi con nuôi

Cơ quan có thẩm quyền lập và chuyển qua các CQTƯ

Được miễn HPH/CNLS

Các loại giấy tờ dân sự (dân sự, hôn nhân gia đình, thương mại và lao động)

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền của hai Bên

Được miễn HPH/CNLS

Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự

CQĐD của Pháp tại VN và CQĐD của Việt Nam tại Pháp

Được miễn HPH (Tuy nhiên, theo Điều 35.4 của HĐLS, các văn bản này vẫn phải được CNLS nếu phía Bên kia yêu cầu)

16

Ru-ma-ni

Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự

CQĐD Ru-ma-ni tại Việt Nam và CQĐD Việt Nam tại Ru-ma-ni

Được miễn HPH/CNLS

17

Cộng hòa Séc

Các loại giấy tờ dân sự (bao gồm các việc về gia đình và lao động) và hình sự

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền của hai Bên

Được miễn HPH/CNLS

Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự

CQĐD của CH Séc tại Việt Nam và CQĐD Việt Nam tại Séc

Được miễn HPH/CNLS

18

Liên bang Thụy Sỹ

Giấy tờ dùng vào việc cho nhận nuôi con nuôi

Cơ quan có thẩm quyền của hai Bên    

Được miễn HPH/CNLS

19

CHND Trung Hoa

Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự

CQĐD Trung Quốc tại Việt Nam và CQĐD Việt Nam tại Trung Quốc

Được miễn HPH/CNLS

Giấy tờ sử dụng để giải quyết các việc kết hôn,  nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Được miễn HPH/CNLS

20

U-crai-na

Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự

CQĐD U-crai-na tại Việt Nam và CQĐD Việt Nam tại U-crai-na

Được miễn HPH/CNLS

21

Xlô-va-ki-a

Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự

CQĐD của Xlô-va-ki-a tại Việt Nam và CQĐD Việt Nam tại Xlô-va-ki-a.

Được miễn HPH/CNLS

 

II. Danh sách các nước và loại giấy tờ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự khi sử dụng tại Việt Nam (Cập nhật kể từ tháng 10/2019)

 

STT

Tên nước

Loại giấy tờ

Cơ quan cấp

Hướng dẫn áp dụng

1

Cộng hòa An-giê-ri Dân chủ và Nhân dân

Các giấy tờ, tài liệu dùng trong mục đích TTTP về hình sự

Các cơ quan có thẩm quyền của hai Bên

Chỉ miễn HPH/CNLS giấy tờ dùng cho mục đích TTTP và chuyển qua các CQTƯ theo Hiệp định

Các loại giấy tờ dân sự, thương mại có chữ ký và con dấu chính thức của CQ có thẩm quyền cấp

Các cơ quan có thẩm quyền của hai Bên

Chỉ miễn HPH/CNLS giấy tờ dùng cho mục đích TTTP và chuyển qua các CQTƯ theo Hiệp định

2

Cộng hòa Ba Lan

Các loại giấy tờ lao động (Điều 1.3), dân sự, gia đình, hình sự được cơ quan có thẩm quyền lập, chứng thực

Các cơ quan có thẩm quyền của hai Bên

Chỉ miễn HPH/CNLS giấy tờ dùng cho mục đích TTTP theo Hiệp định (tương tự cách áp dụng của  Ba Lan đối với giấy tờ của Việt Nam)

3

Trung Quốc(Đài Loan)

Các loại giấy tờ dân sự, thương mại, hôn nhân, gia đình và lao động (Điều 1.2) có chữ ký và con dấu chính thức của CQ có thẩm quyền cấp

Các cơ quan có thẩm quyền của hai Bên

Chỉ miễn HPH/CNLS giấy tờ dùng cho mục đích TTTP theo Thỏa thuận

4

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Các loại giấy tờ dân sự (thương mại, hôn nhân gia đình và lao động) và hình sự

Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền của hai Bên

Miễn HPH/CNLS giấy tờ dùng cho mục đích TTTP theo Hiệp định

5

U-crai-na

Các giấy tờ dân sự (thương mại, hôn nhân gia đình, lao động) và hình sự

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền của hai Bên

Chỉ áp dụng với giấy tờ dùng cho mục đích TTTP theo Hiệp định (tương tự cách áp dụng của U-crai-na đối với giấy tờ của Việt Nam)

6

Cộng hòa Xlô-va-ki-a

Các loại giấy tờ dân sự (bao gồm các việc về gia đình và lao động) và hình sự

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền của hai Bên

Chỉ áp dụng với giấy tờ dùng cho mục đích TTTP theo Hiệp định (tương tự cách áp dụng của Xlô-va-ki-a đối với giấy tờ của Việt Nam)

 

Nếu quý khách cần giải đáp hoặc cung cấp thêm thông tin về thủ tục hợp pháp hóa chứng nhận lãnh sự hay gọi ngay cho đơn vị dịch thuật Việt Uy Tín để được tư vấn đầy đủ, chính xác và hoàn toàn miễn phí.

button action

VỀ CHÚNG TÔI

Việt Uy Tín là công ty dịch thuật lớn và chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Năng lực dịch thuật hơn 58 thứ tiếng và đa đa dạng chuyên ngành khác nhau.

DMCA.com Protection Status

TRỤ SỞ

  Địa chỉ: Tòa nhà TIN Holdings, 399 Nguyễn Kiệm, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM

  Điện thoại: 1900 633 303

  Hotline: 0917 671 239

  Email: cs@vietuytin.vn

 

VĂN PHÒNG HÀ NỘI

  Địa chỉ: P. 608, Tầng 6, 142 Lê Duẩn, P. Khâm Thiên, Q. Đống Đa, Hà Nội

  Điện thoại: 1900 633 303

  Hotline: 0917 671 239

  Email: cs@vietuytin.vn

VĂN PHÒNG QUẬN 3

  Địa chỉ: 357 Hai Bà Trưng, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM

  Điện thoại: 1900 633 303

  Hotline: 0917 671 239

  Email: cs@vietuytin.vn

 

VĂN PHÒNG ĐẮK LẮK

  Địa chỉ: 55 Lý Thái Tổ, P.Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột

  Điện thoại: 1900 633 303

  Hotline/Zalo/Viber: 0917 671 239

  Email: cs@vietuytin.vn

Search

Back To Top